หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::

ทำเนียบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

ลำดับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล วาระดำรงตำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

นางฉวี

นายเปรมศักดิ์

นายศุภโยค

นางสมสุข

นางสุมนา

นายเอนก

นางเฉลา

นางอุบล

นายจำเนียร

นางสุคนธ์

นายสงัด

นายวิเชียร

นางอรุณี

นางทิพวรรณ

นายอนุชา

นางดวงจันทร์

นางมัลลิกา

นายสรศักดิ์

นางรัชนี

นางสุนทรี

นางสมปอง

นางสุภาวดี

นางสุชาดา

นางอมรรัตน์

นางวรภา

นางวิจิตรา

นางนิยาดา

นางชคะมาศ

นางอนงค์ศรี

นางฐิตารีย์

พันธ์เจริญ

วิเชียรภักดิ์

พานิชวิทย์

รุจิกัณฑะ

วงศ์อารยะ

โรจนไพบูลย์

อัลภาชน์

ราชรักษ์

ชวพงศ์

สุนทรวิภาค

จันทร์แช่มช้อย

สุวัตถี

ธรรมราชรักษ์

ศิษฎิโกวิท

โมขะเวส

โมขะเวส

โมฬีชาติ

สร้อยสนธิ์

อาทิตย์แก้ว

วิชัยสาร

พรหมนารท

วัฒนเสน

วงศ์นิติกร

ลิ่มไทย

ชัยเลิศวณิชกุล

ครุวรรณพัฒน์

ทองเลิศ

จิระอภิรักษ์

สิมศิริ

รัตนพิเชฏฐชัย

2 มี.ค. 2510 - 30 ก.ย. 2514

1 ต.ค. 2514 - 12 ก.ย. 2515

1 ต.ค. 2515 - 12 ก.พ. 2518

24 ก.พ. 2518 - 1 ต.ค. 2519

2 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2522

1 ต.ค. 2522 - 26 เม.ย. 2524

27 เม.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2524

1 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2526

1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2528

1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531

1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532

1 ต.ค. 2532 - 31 ต.ค. 2533

1 พ.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2534

1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2537

1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538

1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2539

1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540

1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2543

1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544

1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546

1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547

1 ต.ค. 2547 - 10 พ.ย. 2549

11 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551

20 ต.ค. 2551 - 15 มี.ค. 2552

16 มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554

29 ธ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555

19 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557

1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน