หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตลอดเดือนสิงหาคม 2558 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-730966 ::

 

พันธกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

1. งานด้านบรรเทาทุกข์
2. งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. งานรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  อวัยวะ  
4. งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด  อาสาสมัครสภากาชาด
5. งานโครงการในพระราชดำริ 
6. งานหารายได้ 
7. งานสมาชิก 
8. งานรัฐพิธี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

หลักการกาชาด
 มนุษยธรรม 
      กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลือ โดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่างประเทศและในระดับชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาด ได้แก่ การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ลำเอียง
     กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา ชั้นวรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง
     เพื่อที่จะได้รับความเข้าใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาหรือลัทธินิยม

ความเป็นอิสระ
กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในการบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฏหมายของประเทศของตนจะต้องดำรงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

บริการอาสาสมัคร
กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ ในประการใดๆ

ความเป็นเอกภาพ
ในประเทศหนึ่งพึงมีกาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยภาพตลอดทั่วดินแดนของตน

ความเป็นสากล
กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่มีฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน