หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::

ประวัติความเป็นมาของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒

 

           เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ สมัยนายชาญ พันธ์เจริญ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยมี นางฉวี พันธ์เจริญ เป็นนายกเหล่ากาชาดคนแรก

           การปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกได้ใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นที่ทำการ   ต่อมาได้ย้ายสถานที่ทำงานเป็นอาคารสมาคมสตรี   ถนนสตูลธานี   ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล (ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ) และสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล  ชั้น  ๒  หลังเก่า  ซึ่งมีห้องทำงานขนาดเล็ก  คัดแคบ  ไม่สะดวกสำหรับผู้มาติดต่องาน และการจัดเก็บพัสดุและขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์  

           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  นายขวัญชัย วงศ์นิติกร  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในสมัยนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทยให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  บริเวณศาลากลางจงหวัดสตูล ในวงเงิน ๕,๘๘๘,๐๐๐ บาท  โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๓๖๘  ตารางเมตร และสภากาชาดไทยได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าตกแต่งอาคารและครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็น ในวงเงิน ๑,๓๒๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณที่สภากาชาดไทยอนุมัติให้ทั้งสิ้น จำนวน  ๗,๒๐๙,๙๐๐ บาท

           ปัจจุบัน มี นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย  เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น   ๒๘๐  คน

           การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทย  คือ  เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย  โดยมุ่งประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  สงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   การรับบริจาคโลหิต  ดวงตา และอวัยวะ  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งานยุวกาชาด  อาสากาชาด  และโครงการในพระราชดำริ    เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างสมาชิกกาชาดกับสภากาชาดไทย    รวมถึงดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภากาชาดไทย   ณ  เหล่ากาชาดจังหวัดของตน